Glostrup Park Hotel - Hovedvejen 41 - DK 2600 Glostrup
(+45) 43 96 00 38
glostrup@parkhotel.dk
Book nu
Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 • Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 • Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 • Kategorier af personoplysninger
 • Modtagere eller kategorier af modtagere
 • Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 • Hvor dine personoplysninger stammer fra
 • Opbevaring af dine personoplysninger
 • Automatiske afgørelser, herunder profilering
 • Retten til at trække samtykke tilbage
 • Dine rettigheder
 • Klage til Datatilsynet

I nedenstående finder du uddybende forklaringer om de forhold, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Glostrup Park Hotel A/S

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Glostrup Park Hotel A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Glostrup Park Hotel A/S

Hovedvejen 41-45

2600 Glostrup

CVR-nr.: 13665397

Telefon: 43960038

Mail: glostrup@parkhotel.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Udarbejdelse af tilbud og relaterede ydelser, herunder hotelophold, restaurant, konference, mv.
 • Håndtere bestillinger i vores restaurant, herunder evt. dine særlige ønsker pga. allergi eller andre særlige forhold.
 • Efterlevelse af lovgivning, bl.a. bogføringsloven og pasbekendtgørelsen (BEK nr 330 af 24/04/2018)
 • Markedsføring, herunder annoncering og nyhedsbreve.
 • Interne administrative processer, bl.a. vagtplanlægning, håndtering af gavekort mv.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • For de fleste oplysninger behandles de iht. kontrakt (vores aftale med dig).
  Eksempelvis når vi skal udføre din booking.
 • For vores behandling af dine oplysninger ifbm. genbestillinger anvendes legitim interesse.
 • For vores markedsføring anvendes enten samtykke eller legitim interesse.
 • For pasoplysninger: Efterlevelse af BEK nr 330 af 24/04/2018 “Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet”
 • For vores opbevaring af de økonomiske transaktioner: Bogføringsloven.
 • For vores behandling af personoplysninger af sikkerhedshensyn: legitim interesse.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at vi ønsker at give dig en god oplevelse når du besøger os igen, samt at sikre en effektiv planlægning af vores driftsressourcer, herunder vagtplanlægning. Derudover behandler vi personoplysninger af hensyn til sikkerheden, herunder videoovervågning i de områder hvor vi skilter med det.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger. Herunder dine kontaktoplysninger, betalingsoplysninger, dine ønsker til din bestilling og, hvis du er udlænding, dine pasoplysninger. Rejser du som del af en gruppe behandler vi ofte også kontaktoplysninger på de andre i din gruppe.
 • Særlige personoplysninger. I visse tilfælde kan vi midlertidigt behandle særlige personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med bestillinger i vores restaurant, herunder evt. dine særlige ønsker pga. allergi eller andre særlige forhold.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder ved forlangende (eksv. politiet)
 • Databehandlere jfr. vores skriftlige instrukser i databehandleraftale.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysningerne stammer fra dig selv eller fra dem der har booket på dine vegne, eksempelvis et rejsebureau.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med dine bookinger, så længe vi har et aktivt kundeforhold med dig eller indtil 12 måneder efter din sidste booking.

Personoplysninger der er er nødvendige ifbm. vores efterlevelse af bogføringsloven opbevares i 5 år + indeværende årsregnskab.

Videoovervågning slettes automatisk efter 30 dage.

I forbindelse med vores email-marketing (nyhedsbreve) samarbejder vi med en tredjepart, nemlig Emarketeer. Emarketeer opbevarer og behandler dine personoplysninger på Glostrup Park Hotels vegne i henhold til dennes datapolitik og gældende persondatalovgivning for at sikre bedst mulig beskyttelse af dine personoplysninger. Glostrup Park Hotel har underskrevet en databehandleraftale med Emarketeer, der garanterer, at de efterlever reglerne i den nye persondataforordning.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering, til brug for vores drift.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, eksempelvis det samtykke du har givet hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1 eller ved blot at klikke på afmeldingslinket i det sidst modtagne nyhedsbrev.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, vil dine personoplysninger blive slettet eller anonymiseret løbende, efterhånden som de formål de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes i højst 12 måneder efter brug, hvorefter de slettes.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.